Thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Tạo form đăng kí có kiểm tra điều kiện bằng JavaScript

Check Form Register
chia sẽ code hay cho các bạn cùng tham khảo

Đăng ký thành viên
Xin vui lòng nhập đúng
các thông tin cá nhân
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Nhập lại Mật khẩu:
Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại:


Sau đây là Code chia sẽ cho các bạn ^^
<html>
<head>
<title>Check Form Register</title>
<META name="Author" content="Scorpion">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script language="JavaScript">
  function checkinput(){
    username=document.myform.username;
    password=document.myform.password;
    password1=document.myform.password1;
    hoten=document.myform.hoten;
    diachi=document.myform.diachi;
    email=document.myform.email;
    dienthoai=document.myform.dienthoai;
    reg1=/^[0-9A-Za-z]+[0-9A-Za-z_]*@[\w\d.]+.\w{2,4}$/;
    testmail=reg1.test(email.value);
    if(username.value==""){
      alert("Hãy chọn tên đăng nhập");
      username.focus();
      return false;
    }
    if(password.value==""){
      alert("Chưa nhập mật khẩu");
      password.focus();
      return false;
    }
    if(password1.value==""||password1.value!==password.value){
      alert("Mật khẩu lần 2 chưa khớp");
      password1.focus();
      return false;
    }
    if(hoten.value==""){
      alert("Hãy nhập vào họ tên của bạn");
      hoten.focus();
      return false;
    }
    if(diachi.value==""){
      alert("Chưa nhập địa chỉ");
      diachi.focus();
      return false;
    }
    if(!testmail){
      alert("Địa chỉ email không hợp lệ");
      email.focus();
      return false;
    }
    if(isNaN(dienthoai.value)){
      alert("Số điện thoại chưa chính xác");
      dienthoai.focus();
      return false;
    }
    else alert('OK, đã nhập đúng dữ liệu');
    return true;
  }
</script>
</head>

<body>
<form name="myform" method="post" action="http://sechiakinhnghiem.blogspot.com" onsubmit="return checkinput();">
    <table align="center">
     <p><strong><font color="#FF0000">Đăng ký thành viên</font></strong>
       </p>
     <tr>
      <td>Xin vui lòng nhập đúng<br />
       các thông tin cá nhân</td>
     </tr>
     <p></p>
     <tr>
      <td><b>Tên đăng nhập:</b></td>
      <td><input type="text" name="username" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Mật khẩu:</b></td>
      <td><input type="password" name="password" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Nhập lại Mật khẩu:</b></td>
      <td><input type="password" name="password1" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Họ tên:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="hoten" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Địa chỉ:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="diachi" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Email:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="email" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Số điện thoại:</b></td>
      <td><input type="text" size="20" name="dienthoai" /></td>
     </tr>
     <p align="center"> </p>
    </table>
    <p align="center">
      <input type="submit" value="Đăng ký" style="color:yellow;background:green">
      <input type="reset" value="Làm lại" style="color:yellow;background:green">
    </p>
   </form>
</body>
</html>
nguồn: Vn-Zoom.com
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

4 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Download do an khoa luan tai lieu
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top